ممکن است جالب توجه است:

اماتور - تنها بهتر

من دوست دارم برای دیدن وجود دارد همچنین: